Mazda3

PrivacyverklaringGoed nieuws voor je privacy
Sinds 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen je privacy volgens dezelfde regels. Graag stellen wij je nog even gerust: met jouw persoonsgegevens zijn wij altijd uiterst zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig omgegaan. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verzamelen, wat we ermee doen en welke controle jij hebt over deze gegevens.Privacyverklaring Mazda Motor Nederland

Wat is onze visie op privacy?

We hebben jouw persoonsgegevens nodig om een zakelijke relatie met je aan te gaan en zo goed mogelijk te onderhouden. We hebben ze ook nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. En we gebruiken ze graag om onze bedrijfsvoering te verbeteren. We zijn dan ook dankbaar dat je die informatie met ons wilt delen. En we vinden het heel belangrijk om er uiterst zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig mee om te gaan.

Wettelijke bescherming
Per 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Deze is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Wij verwerken persoonsgegevens conform de AVG, de nationale wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere relevante bepalingen. Vereisen onze producten of diensten werk buiten de Europese Unie? En is de bescherming van je gegevens daar minder goed of duidelijk geregeld? Dan volgen we ook in die landen de lijn van de Europese wetten, regels en bepalingen. Daar mag je op vertrouwen.

Andere partijen
Onze privacy- en gebruiksvoorwaarden gelden voor alle persoonsgegevens die je met ons deelt. Maar voor persoonsgegevens die je deelt met een andere partij gelden ze niet. Ook niet als je dat doet in een van onze voertuigen.
Stel dus dat je tijdens een rit in een Mazda-auto een online dienst gebruikt van een ander bedrijf. Dan gelden voor die dienst de privacy- en gebruiksvoorwaarden van dat bedrijf. We raden je aan om jezelf op de hoogte te brengen van deze voorwaarden.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

We verzamelen alleen informatie van personen die gebruikmaken van onze producten of diensten. Doe jij dat? Dan ben je doorgaans iemand met wie wij een overeenkomst hebben of voor wie wij een order uitvoeren – bijvoorbeeld als we je fabrieksgarantie, Mazda Plus Garantie of Mazda Euro Service bieden. Het kan ook zijn dat je iemand bent met wie we mogelijk binnenkort een overeenkomst afsluiten. In dit geval is onze relatie nog ‘precontractueel’. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een proefrit wilt maken. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens verzamelen omdat je onze website bezoekt of omdat je telefonisch contact opneemt met ons klant contact center.  

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen persoonlijke informatie die ten goede komt aan onze zakelijke relatie met jou. Sommige van deze persoonsgegevens zijn essentieel voor die relatie en/of helpen ons om onze bedrijfsvoering te verbeteren. 
Soms gaat het ook om gegevens die we van de wet móéten hebben. Het draait in alle gevallen om informatie die we rechtmatig of met jouw toestemming verkrijgen.  We verkrijgen deze persoonsgegeven rechtstreeks van jou, omdat je deze aan ons verstrekt, of ontvangen deze gegevens van een andere partij zoals jouw Mazda-dealer.
Hieronder noemen we de vijf belangrijkste soorten persoonsgegevens die we verzamelen:

 

 1. Informatie over jou als persoon en voertuigbestuurder
  Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en kenteken.Als je zakelijk in een Mazda-voertuig rijdt, noteren we het bijbehorende bedrijf.

 2. Informatie over je voertuig
  We verzamelen vooral technische informatie over jouw Mazda-auto. Inclusief diagnostische gegevens die we via de systemen in je voertuig verkrijgen. Zo weten we naast je voertuigidentificatienummer (VIN) bijvoorbeeld vaak hoeveel kilometers je auto gereden heeft, wanneer deze een onderhoudsbeurt of reparatie heeft gehad en of de motor en interne systemen nog goed werken.

 3. Informatie over verkopers, verhuurders, reparatie- en onderhoudsbedrijven.
  We weten bij wie je jouw Mazda-voertuig koopt, huurt (least), repareert en laat onderhouden, mits dit is uitgevoerd binnen het Mazda netwerk.

 4. Informatie over je online Mazda-activiteiten
  Open je één of meerdere van onze e-mails, nieuwsbrieven of online brochures? Of maak je gebruik van onze websites of apps? Dit soort informatie houden we bij, onder meer met cookies. Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren en jou gerichter benaderen.

 5. Informatie over ons contact met jou. 
  Ons contact met jou leggen we vast, bijvoorbeeld door telefoongesprekken op te nemen en jouw contact met ons klant contact center te registreren. Zo krijgen we een overzicht van jouw geschiedenis als klant, inclusief alle vragen en/of klachten.


Wil je meer weten over welke gegevens in je voertuig worden verzameld, opgeslagen en doorgegeven aan derden – en voor welk doel? Lees dan het hoofdstuk ‘Gegevensbescherming’ in de handleiding van je voertuig. Deze handleiding is online te vinden en soms ook digitaal in je voertuig zelf. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we niet?

We verzamelen geen persoonsgegeven die we niet gebruiken om onze zakelijke relatie met jou mogelijk te maken en te behouden. Dus geen informatie, bijvoorbeeld, over je nationaliteit, ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, levensbeschouwelijke ideeën of lidmaatschap van een vakbond. Ook unieke genetische en biometrische gegevens verzamelen we niet, evenmin als informatie over je gezondheid, seksuele gedrag of seksuele oriëntatie.


Infotainment- en comfortgegevens

 • We verzamelen verder geen infotainment- en comfortgegevens die je direct opslaat in je voertuig of via een externe drager overbrengt naar het multimediasysteem in je voertuig. Denk bij zo’n externe drager aan een smartphone, USB-stick of mp3-speler. En denk bij gegevens bijvoorbeeld aan je opgeslagen navigatiebestemmingen of de adres-/telefoonboekinformatie die je gebruikt om handsfree te bellen. Al dit soort informatie draag je zelf over naar het voertuig en kun je ook zelf weer wissen.

Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

Voor alle persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, kunnen wij ons op een wettelijke grondslag beroepen, waaronder jouw toestemming. Het kan ook zijn dat je toestemming geeft aan een partij voor wie wij informatie verwerken, zoals een Mazda-dealer. Je geeft die toestemming bijvoorbeeld via een contract, een formulier, een toestemmingsverklaring of een pop-upscherm op onze website.

In veel gevallen geef jij de informatie dus zelf aan ons – rechtstreeks, of aan de Mazda-dealer. Een aantal gegevens krijgen we ook binnen via  elektronische systemen in je voertuig. Daarnaast ontvangen we informatie via andere partijen, zoals bedrijven uit ons Mazda-netwerk, verzekeraars, financiële dienstverleners en uitgevers van adreslijsten.
De persoonsgegevens in ons bestand kunnen bovendien uit openbare bronnen komen, zoals handels- en verenigingsregisters, bevolkingsregisters, de pers, het internet en andere media. 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We verzamelen alleen de persoonlijke informatie die we goed kunnen gebruiken voor onze zakelijke relatie met jou. Sommige van deze gegevens gebruiken we ook om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en/of om onze algemene bedrijfsvoering te verbeteren. Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, onder andere jouw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst met jou, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van ons gerechtvaardigd belang. Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, communicatie, vaststellen in welke informatie, producten en diensten u waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zult zijn, IT-beheer en ‑beveiliging, onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer en delen met aan ons gelieerde partijen. 

Dankzij jouw persoonsgegevens kunnen we onder andere het volgende (beter) doen:

 

1. Jouw order(s) uitvoeren en diensten leveren, zoals fabrieksgarantie, optionele Mazda Plus Garantie, Mazda Euro Service en Digital Service Register, op grond van de uitvoering van een overeenkomst met jou.

 

2. Jouw behoeften, wensen en mogelijkheden inschatten. En daar onze communicatie en reclame op afstemmen, op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 

3. Online diensten leveren voor in je voertuig, al dan niet via een Mazda-app op je smartphone. Je voertuig moet dan wel een wifi-verbinding hebben, op grond van de uitvoering van een overeenkomst met jou en/of ons gerechtvaardigd belang.

 

4. Vaststellen of je een rechtmatig beroep doet op garantiebepalingen, bijvoorbeeld van de fabrieksgarantie of de optionele Mazda Plus Garantie, op grond van de uitvoering van een overeenkomst met jou.

 

5. Ons recht opeisen via een aanklacht bij de rechter (‘een rechtsvordering instellen‘) of ons verweren tegen rechtsvorderingen, op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 

6. Kwaliteitscontroles uitvoeren en interne trainingen verbeteren, bijvoorbeeld door mee te luisteren met telefonische klantgesprekken of onze opnames hiervan te analyseren, op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 

7. Onze producten, systemen en diensten checken op problemen, ontwikkelen en verbeteren. Onder meer voor voertuig- en verkeersveiligheid. Soms roepen we voertuigen ook terug, op grond van een wettelijke verplichting en ons gerechtvaardigd belang.

 

8. De controle door toezichthouders of toezichthoudende autoriteiten mogelijk maken. En mede hiervoor de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens garanderen, op grond van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang.

 

9. Onze zakelijke processen beheersen en verbeteren, op grond van ons gerechtvaardigd belang. Onder meer via:

 

- de uitvoering van behoefteanalyses, statische evaluaties, benchmarking, verslaglegging en markt- en opinieonderzoek (waarvoor we je toestemming vragen);

 

- de ontwikkeling, uitvoering en verbetering van interne en externe communicatie, crisisbeheer en risicobeheer;

 

- de ontwikkeling, het gebruik en de verbetering van scoringsystemen en deels geautomatiseerde besluitvormingsprocedures.

Wie ontvangen/verwerken je persoonsgegevens?

Interne afdelingen en onderdelen
Er zijn specifieke groepen in onze organisatie die jouw persoonsgegevens verwerken. Ten eerste de mensen die bijdragen aan onze zakelijke relatie met jou en onze dienstverlening voor jou. Ten tweede degenen die ervoor zorgen dat wij aan onze (pre)contractuele en wettelijke verplichtingen voldoen. En ten derde de personen die onze algemene bedrijfsvoering verder proberen te verbeteren. 

 

Mazda dealer- en reparateurnetwerk
Bij het wegvallen van een dealer of reparateur uit het Mazda netwerk kunnen wij jouw persoonsgegevens delen binnen het Mazda dealer- en reparateurnetwerk. Zij mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

Externe kantoren en personenIn bepaalde gevallen delen we je persoonsgegevens met partijen buiten onze organisatie, zogenaamde ‘derden’. Die mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor we ze verstrekken. We houden altijd in de gaten of je persoonsgegevens voldoende beschermd zijn bij derden. Deze partijen mogen en zullen zelf niets doen met jouw persoonsgegevens. Zij verwijderen deze gegevens nadat zij hun service en/of dienst hebben geleverd.

We delen je persoonsgegevens met derden:

Als informatiedeling nodig is om te voldoen aan ons contract met jou of om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. Derden kunnen persoonsgegevens nodig hebben voor taken die we bij hen uitbesteden. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

- aanbieders van Mazda Plus Garantie;

- externe datacentra;

- aanbieders van ondersteuning en onderhoud van IT-applicaties;

- callcenters;

- aanbieders van archivering en documentverwerking;

- drukkerijen;

- aanbieders van klantadministratie en postverwerking;

- onderzoekers en onderzoekbureaus;

 

Als we dat wettelijk verplicht zijn. Informatiedeling dient dan het algemene belang of het gerechtvaardigde belang van derden. We moeten opgevraagde gegevens in zulke gevallen doorsturen naar bijvoorbeeld:

- de Belastingdienst;

- rechtbanken;

- incassobureaus;

- taxateurs;

- verzekeraars;

- als het in ons eigen gerechtvaardigde belang is om informatie te delen.


Wettelijke verplichtingen en algemeen belang
We zijn verplicht om persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, de rechtbank en de politie. We moeten dit bijvoorbeeld doen vanwege handels- en belastingwetgeving of de toezichtswetgeving. En soms omdat  gegevens een misdaad kunnen helpen voorkomen of oplossen – of terrorisme kunnen inperken. Voorbeelden van zulke misdaden zo’n misdaad zijn fraude en witwassen.  

Buitenlandse derden
Soms is er voor onze producten en diensten werk uit meerdere landen nodig. Inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte. Ook zij moeten toegang hebben tot een deel van je persoonsgegevens. Is het onzeker of er in hun land een redelijke bescherming van die persoonsgegevens is, vergelijkbaar met de wettelijke bescherming in Europa? Dan zorgen wij voor deze bescherming. Neem contact met ons op als je wilt weten hoe we dat doen. 
 

Welke controle heb jij over je persoonsgegevens?

Als je een zakelijke relatie met ons hebt, heb je diverse rechten en één plicht op het gebied van jouw persoonsgegevens. Hieronder zetten we deze op een rij. Daar noemen we steeds het bijbehorende wetsartikel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief links naar deze artikelen.

 

Recht op inzage en rectificatie. Je hebt het recht om alle verzamelde gegevens in te zien die we over je hebben opgeslagen, zoals beschreven in AVG-artikel 15. Zijn de gegevens onjuist of onvolledig? Dan heb je het recht om ons te verzoeken de informatie te rectificeren. Wij zijn daar toe verplicht en wijzigen dit direct voor je. Zie hiervoor AVG-artikel 16.

 

Recht op wissen. Zoals AVG-artikel 17 bepaalt, wissen we op jouw verzoek je persoonsgegevens. Behalve als wij een zwaarder wegend belang hebben of als wissen verboden is door andere wettelijke voorschriften. Denk bij dat laatste aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, als een van de situaties beschreven in AVG-artikel 18 van toepassing is.

 

Recht op bezwaar tegen verwerking. Je mag altijd bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens (AVG-artikel 21) wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Wij staken direct de werkzaamheden waarbij we jouw gegevens verwerken. Maar we mogen je bezwaar negeren als we aantonen dat we ‘gerechtvaardigde belangen’ hebben bij de verwerking van je persoonsgegevens en dat die belangen zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. We kunnen je gegevens bijvoorbeeld nodig hebben voor het indienen van een aanklacht bij de rechter of voor ons verweer tegen zo’n aanklacht.

 

Recht op ontvangst en overdracht. Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde en gangbare vorm die op een machine te lezen is (bijvoorbeeld op een laptop of tablet). Bovendien heb je het recht om je gegevens over te dragen of door ons te laten overdragen aan een derde partij. Beide rechten staan beschreven in AVG-artikel 20.

 

Recht op klachten indienen. AVG-artikel 77 geeft je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Wij raden je echter aan om je klacht altijd eerst voor te leggen aan onze eigen functionaris voor gegevensbescherming. Wij behandelen alle klachten met grote zorgvuldigheid – ook omdat we dankzij feedback onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Recht om je toestemming in te trekken. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat je je toestemming hebt ingetrokken.

 

Plicht om essentiële informatie te geven. Wil je een zakelijke relatie met ons? Dan ben je verplicht om ons alle persoonsgegevens te geven die voor die relatie essentieel zijn. Ook dien je de persoonlijke informatie met ons te delen die wij van de wet moeten verzamelen. Dit is je enige verplichting. Bij elk verzoek om informatie vertellen wij je of je verplicht bent die te delen of niet.

 

Wil je één van onderstaande rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op. Het liefst schriftelijk. Je kunt je verzoek sturen naar: nl_privacy@mazdaeur.com

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

We beginnen je persoonlijke informatie te verzamelen, bewaren en verwerken vanaf het moment waarop onze zakelijke relatie start. Dit kan ook een precontractuele relatie zijn. Het precieze moment waarop we stoppen met bewaren verschilt. Voor sommige gegevens is dat wanneer de precontractuele relatie eindigt en niet overgaat in een contractuele relatie. Of anders wanneer de contractuele relatie is beëindigd.

Bewaartermijn
Zijn je persoonsgegevens niet langer nodig? En dient het bewaren ervan geen verplichting of groter gerechtvaardigd belang dan onze zakelijke relatie? Dan wissen we de informatie. (We voeren regelmatig wisprocedures uit.) Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er een ‘zwaarder wegend legitiem belang is’. Dat is het geval als we je gegevens niet kúnnen wissen, bijvoorbeeld vanwege de vorm waarin we ze hebben opgeslagen. Of als we ze alleen maar kunnen wissen tegen onredelijk hoge kosten. In deze gevallen bewaren we je gegevens, maar zorgen we er wel voor dat ze niet voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Hiervoor nemen we dan technische en organisatorische maatregelen.


Langer bewaren

Sommige gegevens moeten we langer bewaren. Simpelweg omdat wetten en plichten dat van ons eisen. Denk aan handels- en belastingwetten of bewaar- en documentatieplichten. Volgens deze wetten en plichten is de maximale termijn voor het bewaren van je persoonsgegevens tien jaar na het einde van de zakelijke relatie. 
Specifieke wettelijke bepalingen kunnen voor bepaalde informatie een nog langere bewaartermijn voorschrijven. Denk aan de bepaling dat we onze producten moeten volgen tot het einde van hun economische leven. We zijn hiertoe verplicht omdat we de producten moeten kunnen terugroepen en/of onderhouden als dat nodig is. Dat doen we dan via een ‘terugroepactie’. 

Over deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Mazda Motor Nederland, zijnde de Nederlandse branche van Mazda Motor Logistics Europe N.V.[1] en is gemaakt op 24 mei 2018. Deze verklaring is te downloaden als pdf. De meest recente versie staat altijd op www.mazda.nl.


[1] Mazda Motor Logistics Europe N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, tevens handelend onder de naam Mazda Motor Nederland, statutair gevestigd te Brussel en kantoorhoudend aan de Kouwe Hoek 8 (2741 PX) te Waddinxveen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, erkend ondernemingsloket, Brussel, België, onder nummer 0406.024.281 alsmede geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 34292696

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over onze verzameling en verwerking van gegevens? Neem dan contact op met: nl_privacy@mazdaeur.com